Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
αφού έλαβε υπόψη του :
α) την με αριθμ.πρωτ. 15366/11-12-2020 εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα του Δήμου με θέμα:
«Πολεοδόμηση διαμορφωμένου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14
β) την με αριθμ. την με αριθμ 22/15-12-2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας
Μάνδρας
γ) την με αριθμ. 13/16-12-2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ
δ) Πολεοδομικό σχέδιο Π1 και την μελέτη με τίτλο:
«Πολεοδόμηση οικισμού Νέας Ζωής και
ευρύτερης περιοχής»

Αποφασίζει ομόφωνα
Tην έγκριση επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.)
του διαμορφωμένου
οικισμού «ΝΕΑ ΖΩΗ»

σύμφωνα με με τις διατάξεις του αρθ. 35 του Ν.4258/14
και με την ε
αριθμ. 13/16-12-2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ